Projekt „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ (skraćeno EU projekt Umag-Savudrija-Novigrad) uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća Savudriju, Umag, Novigrad i BrtonigluProjekt ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 445.355.470,66 kuna bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.. Aktivnosti u okviru projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda na predmetnom području, izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja (UPOV „Umag jug“, kapaciteta 59.000 ES), nadogradnju postojećeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sa I. stupnja na III. stupanj pročišćavanja (UPOV „Novigrad“, kapaciteta 30.000 ES) te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje. Također, u projektu su uključene usluge potrebne za uspješnu provedbu projekta (stručni nadzor nad gradnjom, arheološki nadzor i radovi te upravljanje projektom) kao i usluge promidžbe i vidljivosti u svemu prema EU pravilima.

Projekt na području aglomeracije Umag-Savudrija uključuje:

 • spajanje postojeće aglomeracije Savudrija na aglomeraciju Umag izgradnjom transportnog kolektora do lokacije novog UPOV-a „Umag jug“ sa ispustom u more;
 • dogradnju i proširenje sustava odvodnje aglomeracije Umag izgradnjom kolektora za 23 naselja;
 • rekonstrukciju dijelova kolektora i havarijskih ispusta crpnih stanica;
 • izgradnju 14 novih crpnih stanica,
 • rekonstrukciju 6 postojećih crpnih stanica i havarijskih ispusta;
 • izgradnju novog UPOV-a III. stupnja pročišćavanja na novoj lokaciji Umag jug, te
 • ekološku sanaciju i zatvaranje postojećih UPOV-a „Umag“ i „Savudrija“.

Projekt na području aglomeracije Novigrad uključuje:

 • spajanje javnog sustava odvodnje naselja Brtonigla i Nova Vas na sustav javne odvodnje Novigrad izgradnjom spojnog kolektora;
 • proširenje sekundarne mreže sustava odvodnje izgradnjom kolektora za 2 naselja aglomeracije;
 • rekonstrukciju kanalizacijske mreže starogradske jezgre grada Novigrada te tlačnog voda crpne stanice Karigador;
 • izgradnju 2 novih crpnih stanica,
 • rekonstrukciju 3 postojećih crpnih stanica i havarijskih ispusta;
 • nadogradnju UPOV-a sa I. na III. stupanj pročišćavanja na postojećoj lokaciji (UPOV Novigrad),
 • ekološku sanaciju i zatvaranje postojećih UPOV-a „Brtonigla“ i „Nova Vas“.

Projekt je usklađen s glavnim ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; specifični cilj 6ii2: razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda te povećanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje.

U tijeku je provedba projekta. Potpisana su tri ugovora o radovima za Grupu 1: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija-Umag na UPOV „Umag“ i ispust uređaja, Grupu 2: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija-Umag te Grupu 3: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla u iznosu od 248.928.718,68 kuna bez PDV-a. Za Grupu 1 sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem GODINA d.o.o., Kozina, Slovenija, u iznosu od 84.280.195,67 kuna bez PDV-a. Za Grupu 2 sklopljen je ugovor s zajednicom ponuditelja CGP d.d., Novo Mesto, Slovenija i Grafist d.o.o., Koper, Slovenija, u iznosu od 109.748.454,13 kuna bez PDV-a. Za Grupu 3 sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem CGP d.d., Novo Mesto, Slovenija, u iznosu od 54.900.068,88 kuna bez PDV-a.

Potpisan je ugovor o radovima „Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad“ vrijednosti 197.854.247,65 kn bez PDV-a (247.317.809,56 kn sa PDV-om) sa zajednicom ponuditelja HIDROINŽENIRING d.o.o., CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o, CID s.r.l. te GODINA d.o.o..

Potpisan je ugovor o uslugama stručnog nadzora nad gradnjom sa zajednicom ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. Zagreb i FLUMING d.o.o. Rijeka.

Uredno se provode ostale aktivnosti vezane za uspješnu realizaciju projekta, informiranje i vidljivost projekta te usluge upravljanja projektom. Isto tako, uspješno je realizirano 4 ugovora za nabavu opreme za redovito održavanje sustava odvodnje. Isporučena su 3 električna dostavna vozila i agregat, recycler, kamion nakladač i canalyet.