O projektu

/O projektu
O projektu2018-06-28T23:38:51+00:00

Projekt „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ (skraćeno EU projekt Umag-Savudrija-Novigrad) uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća Savudriju, Umag, Novigrad i BrtonigluProjekt ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 445.355.470,66 kuna bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.. Aktivnosti u okviru projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda na predmetnom području, izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja (UPOV „Umag jug“, kapaciteta 59.000 ES), nadogradnju postojećeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sa I. stupnja na III. stupanj pročišćavanja (UPOV „Novigrad“, kapaciteta 30.000 ES) te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje. Također, u projektu su uključene usluge potrebne za uspješnu provedbu projekta (stručni nadzor nad gradnjom, arheološki nadzor i radovi te upravljanje projektom) kao i usluge promidžbe i vidljivosti u svemu prema EU pravilima.

Projekt na području aglomeracije Umag-Savudrija uključuje:

 • spajanje postojeće aglomeracije Savudrija na aglomeraciju Umag izgradnjom transportnog kolektora do lokacije novog UPOV-a „Umag jug“ sa ispustom u more;
 • dogradnju i proširenje sustava odvodnje aglomeracije Umag izgradnjom kolektora za 23 naselja;
 • rekonstrukciju dijelova kolektora i havarijskih ispusta crpnih stanica;
 • izgradnju 14 novih crpnih stanica,
 • rekonstrukciju 6 postojećih crpnih stanica i havarijskih ispusta;
 • izgradnju novog UPOV-a III. stupnja pročišćavanja na novoj lokaciji Umag jug, te
 • ekološku sanaciju i zatvaranje postojećih UPOV-a „Umag“ i „Savudrija“.

Projekt na području aglomeracije Novigrad uključuje:

 • spajanje javnog sustava odvodnje naselja Brtonigla i Nova Vas na sustav javne odvodnje Novigrad izgradnjom spojnog kolektora;
 • proširenje sekundarne mreže sustava odvodnje izgradnjom kolektora za 2 naselja aglomeracije;
 • rekonstrukciju kanalizacijske mreže starogradske jezgre grada Novigrada te tlačnog voda crpne stanice Karigador;
 • izgradnju 2 novih crpnih stanica,
 • rekonstrukciju 3 postojećih crpnih stanica i havarijskih ispusta;
 • nadogradnju UPOV-a sa I. na III. stupanj pročišćavanja na postojećoj lokaciji (UPOV Novigrad),
 • ekološku sanaciju i zatvaranje postojećih UPOV-a „Brtonigla“ i „Nova Vas“.

Projekt je usklađen s glavnim ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; specifični cilj 6ii2: razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda te povećanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje.

Projekt je u visokom stupnju spremnosti. Izrađena je studijsko-projektna dokumentacija, ishođena su potreba rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a intenzivno se radi u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i pripremi natječajne dokumentacije. Sama provedba EU projekta planirana je u razdoblju od 2019. do 2023. godine.