Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag

U tijeku je izvođenje radova na novom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Umag. Uređaj će biti III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda iz aglomeracija Umag i Savudrija. Projektirani kapacitet UPOVa Umag iznosi 59.000 ES.

Slika 1. UPOV Umag – napredak radova

Tehnološki proces će uključivati mehaničku obradu otpadnih voda, biološku obradu vode, separaciju pročišćene vode od viška mulja, obradu viška mulja te pročišćavanje otpadnog zraka.

Linija vode podijeljena je na mehaničku obradu i biološko-kemijsku obradu otpadne vode. Mehanička obrada vode uključuje grubu rešetku, crpnu stanicu, kompaktni mehanički uređaj za izdvajanje finog otpada, pijeska i masti i prihvat sadržaja septičkih jama. Biološko-kemijska obrada otpadne vode vrši se pomoću aktivnog mulja koji je pričvršćen u tankom sloju na fiksirane biomodule. Pri tome vrši se uklanjanje KPK, BPK, dušika i djelomično fosfora. Ostatak fosfora uklanja se kemijskom obradom pomoću koagulanta.

Slika 2. Biološko-kemijska obrada vode

Linija mulja sastojati će se od bazena viška mulja, ugušćivača mulja, bazena aerobne stabilizacije mulja, dehidracije mulja te hale za solarno sušenje mulja. Hala za solarno sušenje mulja projektirano je na tri istovjetne linije. U hali će se obrađivati mulj iz biološkog procesa obrade sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s lokacija Umag, Novigrad i Buje.

Otpadni zrak pročišćavati će se na biofiltru za pročišćavanje otpadnog zraka gdje se vrši biološko i kemijsko pročišćavanje zraka.

Slika 3. Upravna zgrada

Trenutno se odvijaju građevinski radovi na bazenu za biološko-kemijsku obradu vode, crpnoj stanici, bazenu za prihvat septičkih jama i upravnoj zgradi.