POTPISIVANJE UGOVORA O RADOVIMA NOVOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE U OKVIRU EU PROJEKTA

Dana 18.08.2020. godine, u prostorijama gradske vijećenice Grada Umaga, u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“ potpisana su 2 (dva) ugovora o radovima na izgradnji (novogradnji i rekonstrukciji) mreže sustava odvodnje.

Vrijednost ugovora grupe 1: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija – Umag na UPOV “Umag” i ispust uređaja iznosi 105.350.244,59 kn.

U okviru predmetnog ugovora predviđeno je spajanje kanalizacijskog sustava Savudrija na Umag, što uključuje izgradnju 13.434 m novih cjevovoda od lokacije postojećeg UPOV-a Savudrija do lokacije novog UPOV-a Umag, rekonstrukciju 3 crpnih stanica i izgradnju 1 nove crpne stanice. Predviđena je i rekonstrukcija 1.603 m havarijskih ispusta crpnih stanica te izgradnja glavnog ispusta novog UPOV-a Umag ukupne duljine 3.370 m, od čega je kopneni dio duljine 2.025 m, a podmorski dio 1.345 m. Provedbom navedenog projekta spojiti će se postojeće zasebne aglomeracije Umag i Savudrija u jednu aglomeraciju sa zajedničkim sustavom pročišćavanja otpadnih voda III. stupnja, na novoj lokaciji. U okviru ugovora je također predviđeno uklanjanje postojećih UPOV-a Umag i Savudrija nakon izgradnje spojnih cjevovoda.

Predviđeno trajanje radova iznosi 31 mjesec.

Ugovor su potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o. kao predstavnik investitora i  Maks Godina, direktor društva Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. kao predstavnik izvođača radova.

Vrijednost ugovora grupe 2.: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija –Umag iznosi 137.185.567,66 kn

U okviru predemtnog ugovora grupe 2. predviđena je novogradnja (proširenje) sustava odvodnje aglomeracije Umag-Savudrija, u naseljima koji nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, i to 43.097 m cjevovoda sa izgradnjom 13 novih crpnih stanica.

Ugovoreni radovi mogu se podijeliti na sljedeće cjeline / naselja:

  • glavni kolektor Marija na Krasu – Ungarija uz koji se gradi mreža naselja Marija na Krasu, Kmeti, Sarbarica, Ćuk, Karpijan, Šćavonija i Galići.
  • glavni kolektor Valica-Barboj-Soši sa kanalizacijskom mrežom spomenutih naselja, a kolektor se spaja na glavni kolektor Marija na Krasu-Ungarija
  • glavni kolektori Juricani-Sošići i Sošići-Citovija, uz koje se gradi mreža spomenutih naselja, a kolektor se spaja na novu crpnu stanicu Petrovija 1
  • glavni kolektor Vilanija-Citovija koji se spaja na novu crpnu stanicu Petrovija 1 sa mrežom naselja Vilanija
  • izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Riva-Laura, Crveni Vrh, Valfontane, Alberi i Vila Cijani uključujući crpnu stanicu „Kanegra“
  • preostala izgradnja mreže u naseljima: Fratrici, Dolinci i Pelegrin

Predviđena je i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje od čega 3.320 cjevovoda, 3 crpne stanice i 1.710 m havarijskih ispusta crpnih stanica. Ugovor ukupno obuhvaća 30 zasebnih građevinskih dozvola.

Predviđeno trajanje radova iznosi 41 mjesec.

Ugovor su potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o. kao predstavnik investitora i  Martin Gosenca, predsjednik uprave CGP d.d (vodeći član zajednice ponuditelja; CGP d.d. i GRAFIST d.o.o.) kao predstavnik izvođača radova.

O aktivnostima na realizaciji projekta prisutne je upoznao Krešimir Vedo istaknuvši da je riječ o dosad najkompleksnijem i financijski navećem projektu kojeg realizira 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.

Villi Basanesse, gradonačelnik Grada Umaga, prilikom pozdravnog govora, naglasio je da navedeni projekt „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ predstavlja kontinuitet politike gradske uprave s ciljem unapređenje kvalitete života građana Umaga u svim segmentima. „Osim što se radi o financijski najvećem EU projektu na području grada Umaga, radi se o održivom-zelenom projektu koji će u cijelosti zaštiti okoliš od onečišćenja a time i utjecati na kvalitetu zdravlja građana. Možda nismo svjesni važnosti trenutka jer započinjemo jedan kapitalni projekat koji se događa jednom u povijesti grada i koji će kada bude dovršen u cijelosti zaštititi okoliš i građane od negativnih utjecaja. Bitno je istaknuti da se radi o 90% bespovratnim sredstvima iz Eu i nacionalnih fondova. Potvrda je to da se višegodišnjem rad i trud svih gradskih institucija još jednom više nego isplatio.“

Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi  445.355.470,66 kn od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.