POTPISAN UGOVOR VRIJEDNOSTI 197.854.247,65 kn ZA IZGRADNJU UPOV-a UMAG I NOVIGRAD

U prostorijama gradske vijećnice Grada Umaga 21.10.2020. u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“ potpisan je ugovor o radovima, točnije – „Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad“.

Vrijednost predmetnog ugovora za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad iznosi 197.854.247,65 kn bez PDV-a (247.317.809,56 kn sa PDV-om).

U okviru predmetnog ugovora predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag s pristupnom prometnicom te nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad.

Tehnički opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag uključujući obradu mulja i halu za solarno sušenja
Po izgradnji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na novoj lokaciji, postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Umagu i Savudriji odlaze u povijest. Umjesto istih, izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biološkim stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 59.000 ES (ekvivalent stanovnika).
Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito sa pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu – linije vode.
Ujedno, predviđena je izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebna tehnološka zgrada – linije mulja te postrojenja za solarno sušenje mulja gdje je predviđeno sušenje mulja do minimalno 75% suhe tvari.

Tehnički opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad uključujući i obradu mulja
Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad nadograditi će s biološkim stupnjem pročišćavanja, odnosno nadograditi s I. na III. stupanj pročišćavanja ukupnog kapaciteta 30.000 ES (ekvivalent stanovnika).
Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito sa pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu – linije vode.
Uz navedeno, predviđena je izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebne tehnološke zgrade – linije mulja. Tako obrađeni mulj će se dopremiti do postrojenja za solarno sušenje mulja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Umag

Radove će izvoditi zajednica ponuditelja; HIDROINŽENIRING d.o.o., CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o, CID s.r.l. te GODINA d.o.o..

Ugovor su potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o. kao predstavnik investitora te Boris Savnik, direktor vodećeg člana zajednice HIDROINŽENIRING d.o.o. kao predstavnik izvođača radova.
Potpisu ugovora nazočili su i predstavnici jedinica lokalne samouprave, načelnik općine Brtonigla Paolo Klarić, gradonačelnik Novigrada Anteo Milos te gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.