OBAVIJEST O RADOVIMA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE

MARIJA NA KRASU – UNGARIJA

Radovi se izvode na glavnom kolektoru u samom naselju Marija na Krasu te na području Ungarije uz državnu cestu DC75. Prva faza radova će se odvijati do 15.6.2021., a nastavak radova se predviđa nakon ljetne stanke. Faza radova uključuje zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje i asfaltiranje dijela državne ceste.

NASELJE MARIJA NA KRASU

Radovi se izvode na izgradnji sustava fekalne odvodnje naselja Marija na Krasu koji se spaja na glavni kolektor Marija na Krasu-Ungarija koji je također u izgradnji. Radovi će se izvoditi do 15.6.2021. Faza radova uključuje zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje i asfaltiranje dijela državne ceste. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvodi priprema za kućne priključke. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

VILANIJA – CITOVIJA I NASELJE VILANIJA

U tijeku je izgradnja glavnog kolektora K-2 i dijela kanalizacijskog sustava naselja Vilanija. Radovi će se odvijati do 15.6.2021. te nastavit će se nakon ljetne stanke. Faza radova uključuje zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi i zatrpavanje. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvodi priprema za kućne priključke. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

CRVENI VRH I VALFONTANE

Radovi se izvode na dijelu glavnog gravitacijskog kolektora K-1′ na dionici od RO1′.1 do okna RO 1′.11 na području Crvenog Vrha. Također, u tijeku su radovi izgradnje glavnog gravitacijskog kolektora na dionici Valfontane – Vila Cijani od revizijskog okna RO16 do postojećeg okna na desnoj strani kolnika nerazvrstane ceste. Faza radova uključuje zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje i asfaltiranje ceste. Isto tako, izvodi se i priprema za kućne priključke. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

KANEGRA

Izvedeni su radovi izgradnje fekalnog kolektora u duljini od 282,54 m te tlačnog cjevovoda u duljini od 322,91 m. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi i zatrpavanje rova. Nastavak radova će biti nakon 05.10.2021. kada će se izgraditi crpna stanica Kanegra.

SPOJNI CJEVOVOD SLIVA SAVUDRIJA I SLIVA UMAG NA UPOV „UMAG“

Izvedeni su radovi kopnenog dijela podmorskog ispusta u duljini od 182,53 m te dio kolektora K-4 i K-3 u duljini od 1.137,47 m. Radovi na kolektoru K-3 će se izvoditi do 20.05.2021., a nastavit će se nakon ljetne stanke. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje dijela ceste.