Obavijest dobavljačima 6.MAJ ODVODNJA  d.o.o. Umag  o obvezi izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave,uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.
Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).
Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema 6.MAJ ODVODNJA d.o.o.Umag od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer 6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.
Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.
Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni 6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.
Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik 6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).
Na koji način se otvara servis e-račun (jer će se samo preko njega moći poslovati sa 6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag (kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Podijeli ovu novost