Evidencijski broj nabave: E-MV-06/16
Broj objave: 2016/S 005-0015681
Naslov: Interventni radovi na kanalizacijskom sustavu
Datum slanja na objavu: 13.07.2016.
Poziv na nadmetanje
Evidencijski broj nabave: E-MV-05/16
Broj objave: 2016/S 005-0004907
Naslov: Usluga izrade projektne dokumentacije kanalizacijske mreže, crpnih stanica i havarijskih ispusta sanitarno potrošnih otpadnih voda aglomeracije Umag, Savudrija i Novigrad za sufinanciranje iz fondova EU
Datum slanja na objavu: 04.03.2016.
Poziv na nadmetanje
Evidencijski broj nabave: E-MV-04/16
Broj objave: 2016/S 005-0002023
Naslov: Gorivo
Datum slanja na objavu: 02.02.2016.
Poziv na nadmetanje
Evidencijski broj nabave: E-MV-03/16
Broj objave: 2015/S 005-0039363
Naslov: Kameni agregati
Datum slanja na objavu: 23.12.2015.
Poziv na nadmetanje
Evidencijski broj nabave: E-MV-02/16
Broj objave: 2015/S 005-0037805
Naslov: Održavanje i unaprjeđenje kanalizacijskog sustava
Datum slanja na objavu: 07.12.2015.
Poziv na nadmetanje
Evidencijski broj nabave: E-MV-01/16
Broj objave: 2015/S 005-0037779
Naslov: Izgradnja i održavanje kanalizacijskog sustava
Datum slanja na objavu: 07.12.2015.
Poziv na nadmetanje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)  objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima 6. Maj odvodnja d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
6.MAJ d.o.o.
Umag,Ulica Tribje 2

Brumax d.o.o.
Novigrad, A. Smareglia 5

Tering j.d.o.o.

Čakovec, Pribislavec, V.Žganca 21

Plan nabave