Trgovačko društvo 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda   osnovano je 08.11.2013. godine radi provođenja odvajanja, a sve da bi se uskladilo poslovanje trgovačkog društva 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge s odredbom čl. 258. st. 4. Zakona o vodama (NN br. 1 53/09, 63/11, 130/11, 56/13), kojom je propisano da je isporučitelj komunalnih usluga u djelatnostima opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čiji je pravni status uređen Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95 do 1 44/12), ako obavlja i druge komunalne djelatnosti utvrđene zakonom, dužan iz predmeta svog poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od tri godine od stupanja na snagu Zakona o vodama.